Alkohol, fart og førerkort.
              Så lenge mister du "lappen" når du kjører for fort
              Slik mister du "lappen" når du kjører med alkohol i blodet
              Og dette blir boten du må betale
              Og i disse tilfeller må du ta ny førerprøve får å få igjen "lappen"

 
Så lenge mister du "lappen" når du kjører for fort:
                           Fartsgrense 30 km/t:
56 - 65         3 - 7 md. 
65 - 70        7 - 9 md. 
70 - 75       9 - 12 md. 
75 - 80    12 - 18 md.
80 - 85    18 - 24 md.
85 - 90    24 - 30 md.
90 - 90    30 - 36 md.
Over 90   Over 36 md.

 

Fartsgrense 40 km/t:
66 - 75      3 - 6 md. 
75 - 80      6 - 8 md.
80 - 83   8 - 10 md. 
83 - 87 10 - 13 md.
87 - 90 13 - 15 md. 
90 - 93  15 - 18 md.
93 - 97 18 - 21 md.
97 - 100 21 - 24 md.
100 - 105  24 - 28 md.
105 - 110 28 - 33 md.
Over 110 Over 33 md. 
 
Fartsgrense 50 km/t
76 - 82    3 - 6 md
82 - 90   6 - 9 md
90 - 95   9 - 12 md
95 - 100  12 - 15 md
100 - 105  15 - 18 md
105 - 110  18 - 21 md
110 - 114  21 - 24 md
114 - 118  24 - 27 md
118 - 122  27 - 30 md
122 - 126  30 - 33 md
126 - 130  33 - 36 md
over 130  over 36 md

Fartsgrense 60 km/t: 
86 - 95  3 - 6 md. 
95 - 100  6 - 8 md.
100 - 106   8 - 12 md.
106 - 112 12 - 16 md.
112 - 118 16 - 20 md. 
118 - 124 20 - 24 md. 
124 - 130 24 - 28 md. 
130 - 136 28 - 32 md. 
136 - 142 32 - 36 md. 
Over 142 Over 36 md. 
 

Fartsgrense 70 km/t: 
106 - 110  3 - 6 md. 
110 - 114  6 - 8 md.
114 - 118   8 - 10 md.
118 - 120   10 - 11 md.
120 - 123  11 - 13 md.
123 - 126  13 - 15 md.
126 - 129  15 - 17 md.
129 - 134 17 - 20 md.
134 - 140   20 - 24 md.
140 - 146   24 - 28 md.
146 - 152  28 - 32 md.
152 - 160 32 - 36 md.
Over 160 Over 36 md.
 
Fartsgrense 80 km/t:
116 - 120 3 - 5 md.
120 - 130   5 - 8 md.
130 - 140  8 - 13 md.
140 - 150 13 - 19 md.
150 - 160   19 - 25 md.
160 - 170   25 - 30 md.
170 - 180  30 - 36 md.
Over 180   Over 36 md.

 
 
 
 

En lagmannsrettsdom

Slik mister du "lappen" når du kjører med alkohol i blodet:
  Inntil 0,4 promille normalt ikke tap av førerrett 
                          0,4 0,5 promille  tap av førerrett i 6 måneder 
                          0,5 0,8 promille  tap av førerrett i 12 18 måneder 
                          0,8 0,9 promille  tap av førerrett i 18 20 måneder 
                          0,9 1,1 promille  tap av førerrett i 20 22 måneder 
                          1,1 1,2 promille  tap av førerrett i 22 24 måneder 
                          Over 1,2 promille  tap av førerrett i minst 2 år 
                          Gjentatt promillekjøring innen 5 år  tap av førerrett for alltid 

 
Og dette blir boten du må betale

 
Og i disse tilfeller må du ta ny førerprøve får å få igjen "lappen":
Kapittel 8. Krav om ny førerprøve (i forskrift 19.12.2003)

§ 8-1. Generelt om krav om ny førerprøve
Når retten fastsetter tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, kan det samtidig kreves ny førerprøve for gjenerverv av føreretten.

Blir en straffesak avgjort ved forelegg, og det samtidig fastsettes tap av førerett, kan krav om ny førerprøve for gjenerverv av føreretten ilegges i samme forelegg, jf. § 255 i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker.

§ 8-2. Tap av førerett for kortere periode enn 6 måneder
Med mindre særlige grunner foreligger i det enkelte tilfelle, skal det ikke kreves ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett når tap av føreretten er fastsatt for 6 måneder eller kortere tidsrom. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende ilegges straff for flere trafikkforseelser som enkeltvis ikke ville medført tap av førerett samt i tilfelle som omhandlet i § 2-9, eller det var gitt førerett på prøve, jf. § 8-4.

§ 8-3. Tap av førerett for lengre periode enn 6 måneder
Fastsettes tap av førerett for lengre tid enn 6 måneder for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det kreves ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av føreretten.

Er tapsperioden fastsatt for kortere tid enn 1 år, bør det avlegges delvis (praktisk) prøve, dersom ikke særlige grunner tilsier full førerprøve.

Ovenstående gjelder også dersom person med førerett får fastsatt et forlenget tap av føreretten. I disse tilfelle skal den totale tapsperiode være grunnlag for vedtaket om ny førerprøve.

Det samme gjelder ved et eventuelt gjenerverv av førerett, når det forhold som var grunnlag for vedtak om nektelse "for tiden" av gjenerverv av førerett var overtredelse av trafikale adferdsregler.

I tilfelle der det er truffet vedtak om beslag av førerkort, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 3, men beslagsvedtaket senere er opphevet og vedkommende har beholdt føreretten i mer enn 6 måneder før den resterende periode for tap av føreretten skal utholdes, avlegges ikke ny førerprøve når den resterende tid som skal utholdes er mindre enn 6 måneder.

Er tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett.