Advokat Carl Fredrik Hestbek
 

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR
 

Innledning.
Advokat Carl Fredrik Hestbek har tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive advokatvirksomhet. Yrkestittelen er advokat. Tittelen er gitt i Norge.
Advokat Carl Fredrik Hestbek har også særskilt tillatelse fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmekling
Advokat Carl Fredrik Hestbek vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med mine kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med de regler som gjelder for advokatvirksomhet.

Etablering av oppdraget.
Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at advokaten ikke kan, eller bør, påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det tas da forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av hvitvaskingsloven.

Gjennomføring av oppdraget.
For alle oppdrag vil advokat Carl Fredrik Hestbek være  saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på best mulige måte for klienten.

Timepriser.
 kr 2 300,- ekskl. mva (kr 2 875 inkl mva).

Fakturering og betaling.
Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted. Fakturaer forfaller vanligvis til betaling 8 14 dager etter fakturaens dato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente.

Normalt vil det med fakturaen bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall for den aktuelle periode. Alternativt vil det i følgebrev bli opplyst hvilket utført arbeid fakturaen bygger på.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen normalt fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at oppdragsgiveren blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær advokatfirmaet har krevd/vil kreve av oppdragsgiveren, vil oppdragsgiveren være ansvarlig overfor firmaet for det overskytende

Utlegg/omkostninger.
Utlegg som klienten er ansvarlig for skal normalt avklares med klienten før de pådras, med mindre de er en integrert del av oppdraget, eller er nødvendige for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.

I saker som gjelder fast eiendom eller saker som føres for retten vil klienten alltid, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de offentlige gebyrer som påløper så som tinglysings-, byggesaks-, klage- og rettsgebyr.

Det gjøres oppmerksom på at det som regel påløper 25 % merverdiavgift på de utlegg/omkostninger som påløper i saken.

Fri rettshjelp.
Advokat Carl Fredrik Hestbek tar normalt ikke saker under fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring.
Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Advokaten vil selv varsle forsikringsselskapet, men forsikringspolisen må leveres til advokaten av klienten.

 Dersom salær og utlegg kan kreves dekket under rettshjelpsforsikringen kan dette kreves refundert av forsikringsselskapet (som dekker opp til kr 150 000,-, alt etter de konkrete vilkår) etter fradrag av egenandel i henhold til vilkårene. Denne er normalt på kr 2 000,- til kr 10 000,- + 20 % av overskytende.

Vi besørger saken meldt inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at klienten gir oss opplysninger om forsikringspolisens nummer. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er fullt ut ansvarlig for dette.

Klientens eget forhold.
Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all relevant korrespondanse ut og inn til vårt kontor i saken. Slik korrespondanse bør oppbevares, idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

Ansvar for sakens utfall, ilagte saksomkostninger/rettsgebyr og forholdet til tilkjente saksomkostninger.
Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten likevel være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger men disse ikke betales av motparten, vil klienten likevel være ansvarlig i forhold til betalingen av vårt salær, idet det er klienten og ikke advokaten som har risikoen for motpartens betalingsvilje eller betalingsevne.

Taushetsplikt/personopplysningsloven.
Advokater og disses ansatte har fortrolighets- og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven.

E-post.
Personsensitive opplysninger sendes ikke pr. e-post dersom ikke klienten har samtykket til det. Klienten anses å ha samtykket ved å oppgi hvilken e-post-adresse som ønskes nyttet til korrespondanse.
Alternativt kan sendes dokument som kryptert vedlegg til epost.

Klageadgang.
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder. Denne løper fra det tidspunkt klager ble, eller burde blitt, kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Den Norske Advokatforenings regionale disiplinærutvalg for Trøndelag som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes her

Ansvarsforsikring ansvarsbegrensning.
Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Det er tegnet obligatorisk ansvarsforsikring for kr 5 000 000,-  begrenset til kr 2 000 000,- pr. oppdrag pr. skadelidt, hos IF skadeforsikring.

Klienten vil på ethvert tidspunkt kunne trekke tilbake oppdraget dersom vedkommende ønsker dette.
 
 

Trondheim 25.04.2014
 

Advokat Carl Fredrik Hestbek