Hustruen hefter ikke for mannens gjeld og berget sin 1/2 part av boligen.

Mannens kreditorer ville ta hele familieboligen som var tinglyst kun i mannens navn.
Namsfogden og Sør - Trøndelag tingrett bestemte det var helt greit......men dette
mente jeg måtte være åpenbart uriktig og anket til Frostating lagmannsrett.....som
opphevet tingrettens dom:
Hustruen eier halve boligen og mannens kreditorer kan ikke ta utlegg i hennes halvpart...nemlig!!!

Både Namsfogden og tingretten var med andre ord ikke sin juss.
Med sin uriktige rettsforståelse har sannsynligvis mange lidd urett.

Les hele lagmannsrettens avgjørelse her