Eksempler fra rettspraksis.

Skjellsord.

 

Skjellsord i forskjellige sammenhenger

Høyesterett 2002-12-17 (plenum) 
A som er en lederskikkelse i den nynazistiske gruppen Boot Boys sa på et torgmøte følgende:
« Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og                               ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker »
Kommentar: Høyesterett mente at dette ikke var straffbar ytring. Et mindretall viste en større prosjon fornuft og ville domfelle.
Frostating lagmannsrett - LF-1995-00677 
Kommentar: Hva var det egentlig han sa ?
Endelig finner lagmannsretten på grunnlag av forklaring fra C at siktede forulempet henne ved å kalle henne "helvetes fette". Siktede har på dette punkt hevdet at hun må ha gjort seg skyldig i forveksling idet han kalte henne "flette". Hun har nemlig en kraftig hårflette. Dette finner lagmannsretten ikke grunnlag for å feste noen lit til. Ved sitt utsagn gjorde siktede seg skyldig i overtredelse av straffeloven §326, første ledd nr. 2. 
Oslo tingrett - Dom.  Dato:  2002-06-07 
Kommentar: Denne har aldersgrense 18 år
Fredag 20.oktober 2000 i - - - gate 4 i Oslo, hang han på innsiden av postkassen opp et bilde av seg selv med en pistol, hvor det på baksiden sto skrevet «hvis jeg ser en jævla forpult postmann/kvinne (analfabet) som kaster forpult reklame i min postkasse, skal jeg pule'n i ræva!», og forulempet således førstepostbetjent B under hans lovlige utførelse av tjenesten. 
Gulating lagmannsrett Gulating lagmannsrett - Dom.  Dato:  2000-01-26 
Han kalte politimannen for en "drittsekk" og "møkkamann. Det var ikke tillatt.
Mann dømt for å ha kalt polititjenestemann «drittsekk» og «møkkamann». Boten ble satt til kr 2.000, subsidiært 10 dager fengsel. Mannen var frifunnet i byretten under dissens. Lagmannsretten kom til at skjellsordene i den konkrete situasjonen representerte en forulemping av tjenestemannen. 
Frostating lagmannsrett - Dom.  Dato:  1999-03-25 
Han kalte polititjenestemannen for en "idiot".Det var tillatt.
Spørmål om forulemping av polititjenestemann. Straffeloven §326 nr 2. Etter de konkrete omstendigheter i saken, ble en 22 år tidligere ustraffet mann frifunnet for siktelsen etter straffeloven §326 nr 2 for å ha kalt en polititjenestemann "idiot". 
Borgarting lagmannsrett - Dom.  Dato:  1996-01-08 - 
Oppsigelse i arbeidsforhold: Sjefen ble omtalt som en "idiot".
Oppsigelsen av A er begrunnet i at han gjentatte ganger opptrådte illojalt og respektløst overfor butikksjef B. I romjulen 1992 hadde butikksjefen besluttet å forlenge åpningstiden, og A spurte da "hvilken idiot det var som hadde funnet på det". Slik mangel på respekt gjentok seg i mai 1993 da A spurte om B og nestlederen, G, var "åndssvak eller hørte dårlig". Da denne nedsettende tiltaleform ble tatt opp med A senere samme dag, hevdet A at B var en dårlig sjef, mens G hørte på. Disse to episoder er ikke avgjørende, men er momenter ved vurderingen av om oppsigelsen av A er saklig. 
Høyesterett - Kjennelse.  Dato:  2002-08-29 
Kommentar: Kast ikke rundstykkedeig etter læreren.
Grunnlaget for tiltalen etter §326 var beskrevet slik: «Til tid og på sted som nevnt i nr. I kalte han undervisende lærer B «hore» og «jævla rasist» og kastet rundstykkedeig etter henne.» 
Kommentar: A ble frifunnet i byretten fordi en lærer ikke utøvet offentlig myndighet og derfor ikke var vernet av strl § 326. Lagmannsretten med tilslutning fra høyesteretts kjæremålsutvalg opphevet dommen med den begrunnelse at en lærer i denne situasjon var vernet denne straffelovsbestemmelsen.
Dalane tingrett - dom - TDALA-2015-70529
Lensmannen i Sokndal stoppet en fartssynder i Randaberg som ble sint og kalte lensmannen 3 eller 4 ganger for en «helvetets tosk», samt to ganger «du er for dum til å gå i uniform".
Den stakkars lensmann følte seg forulempet og fornærmet. Tingretten ga han medhold. Sjåføren ble i lagt en bot på kr 6 000 som dekket fartssynd og fornærmelsen.