Kort om en 84 år gammel manns ønske om innløsning av en festet boligtomt.
En familie har hatt sin bolig på et festet areal i ca 75 år.
Lov om tomtefeste gir rett til å innløse tomten på bestemte vilkår.

Bortfester gikk i mot at domstolen skulle behandle saken.
Domstolen måtte i en egen avgjørelse ta stilling til bortfesters innsigelse,
men avviste innsigelsen uten noen form for tvil.
Om bortfester skriver tingretten blant annet:
"Alle de til dels uforståelige innsigelsene om likt og ulikt som er fremkommet fra saksøkte selv
og saksøktes prosessfullmektig fremstår etter rettens syn snarere som forsøk på rent
faktisk å oppgi innløsning".
Bortfester ble også idømt saksomkostninger.
Kjennelsen kan leses her.

Så kommer fortsettelsen:
Bortfester krever at tomten verdsettes til kr 1.000.000, skriver kronerenmillion00/100
Fester tilbyr en verdsettelse på kr 150.000.
Skjønnsretten bestemmer at tomten verdsettes til kr 300.000,
som er 700.000 lavere enn bortfesters krav.....
Det fremkommer også at bortfester i en ikke alt for påtrengende beskjedenhet
også hadde fremsatt krav om kr 20.000 i årlig festeavgift.
Skjønnet kan leses her.